Policies

Svets- och spetskompetens som gör skillnad

Dala Construction AB

Dala Construction AB

Uppförandekod

Dala construction AB montage

Om ett företag som Dala Construction skall bli framgångsrikt i alla avseenden är det väsentligt att organisationen, och varje enskild medarbetare när hen utför sina arbetsuppgifter,

är och uppfattas som ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull. Detta är det enda sättet att säkerställa en varaktig positiv och acceptabel ekonomisk och social utveckling.

Dala Construction AB har definierat fyra ansvarsområden:


 1. Ansvar mot kunder.
  Att få och behålla kunder genom kontinuerlig utveckling och att ha förmåga att tillhandahålla produkter, tjänster och lösningar som svarar mot kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, säkerhet och miljövård.

 2. Ansvar mot medarbetare.
  Att respektera medarbetarna och deras rättigheter, att erbjuda goda arbetsförhållanden, löner och förmåner enligt nationella och lokala regelverk, att erbjuda icke diskriminerande villkor och att kontinuerligt utveckla färdigheter och kompetens för att säkerställa individens tillfredsställelse och karriärmöjligheter.

 3. Hälsa, säkerhet och välbefinnande.
  Vi bryr oss om våra medarbetare och de människor som påverkas av vår verksamhet. Vi arbetar ständigt för att ha en säker och sund arbetsmiljö där man mår bra. Vårt mål är att vara bland de bästa i branschen på hälso- och arbetsmiljöområdet, att steg för steg vidta mätbara förbättringar som för oss allt närmare målet om en arbetsmiljö utan arbetsskador.

 4. Ansvar mot samhället & miljö.
  Att bedriva affärsverksamheten som en ansvarstagande medlem av vårt samhälle och agera i enlighet med lagarna. Vi måste se till att vi inte deltar i kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och vi måste alltid beakta hälsa och säkerhet för att bidra till en hållbar utveckling. Bedriva verksamheten och våra projekt, produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljön i enlighet med miljölagstiftningarna.

Arbetsmiljöpolicy

Dala construction AB svets montage tillverkning

Arbetsmiljön på Dala Construction AB

skall bedriva ett aktivt Systematisk Arbetsmiljöarbete, med

syftet att ständigt förbättra verksamhetens arbetsmiljö på ett ekonomiskt och affärsmässigt försvarbart sätt.

Vår övertygelse är att detta leder till ett attraktivare företag för

både medarbetare, leverantörer och kunder.

 • Rökning sker utomhus vid anvisade platser.

 • Nolltolerans mot användande av alkohol och droger på arbetsplatsen.

 • Vid beslut om nyinvesteringar, ny eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda.

 • Vi skall bedriva verksamheten i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

 • Varje medarbetare har ett eget ansvar att bidra till en bra arbetsmiljö. Medarbetaren ansvarar för sin egen och andras hälsa och arbetsmiljö genom att medverka i arbetsmiljöarbetet, delta i genomförandet av åtgärder för att åstadkomma en god arbetsmiljö, rapportera risker och avvikelser samt följa de lagar, föreskrifter och instruktioner som fastlagts. Det är en skyldighet att använda den skyddsutrustning som finns vid arbete, bullerskydd, utsug, skyddsglasögon, hjälmar, säkerhetsselar mm.

 • Företagets ledning har det yttersta ansvaret för arbetsklimatet och utvärderar.

 • Verksamheten löpande för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Miljöpolicy

Dala construction AB verkstad montage tillverkning

Dala Construction AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och samhället. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Som viktiga riktlinjer för DC`s miljöarbete gäller att vi ska:


 • Prioritera sådana tillverkningsprocesser som, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, hushållar med råvaror, energi och andra naturresurser samt är skonsamma mot miljön vad avser utsläpp och restprodukter.

 • Arbeta kontinuerligt för att förbättra den interna och externa miljön, så att vår negativa miljöpåverkan kan hållas på en låg och stabil nivå.

 • Vi ska genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan och arbeta förebyggande för att minska föroreningar.

 • Arbeta för ökad återvinning av restprodukter för att begränsa uttaget av råvaror och undvika deponering.

 • Ha mätbara mål för vårt miljöarbete så att vi löpande kan visa att vi följer av samhället ställda krav på verksamheten.

 • Förebygga och begränsa risken av olyckor som leder till miljöpåverkan.

 • I förväg bedöma miljökonsekvenserna an ny och ändrad verksamhet.


Då vår tillverkning till största delen utgår från våra kunders underlag skall vi på ett öppet och sakligt sätt vara deras partner för att, om möjligt, kunna bidra till nya lösningar som ger en positiv miljöpåverkan.